POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1422 z późn. zm.).
2. Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
1) adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
2) informacja handlowa – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
3) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);
4) świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
5) środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
6) usługodawca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną;
7) usługobiorca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
8) siedziba – siedziba przedsiębiorcy lub siedziba oddziału przedsiębiorcy zagranicznego wykonującego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
9) zbiorze danych – rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie;
10) przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
11) systemie informatycznym – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;
12) zabezpieczeniu danych w systemie informatycznym – rozumie się przez to wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem;
13) usuwaniu danych – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą;
14) administratorze danych – rozumie się przez to organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, o których mowa w art. 3, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;
15) zgodzie osoby, której dane dotyczą – rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie.
3. W niniejszym dokumencie opisano zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez usługodawcę – firmę Partner Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-530), przy ul. Jerzmanowska 21 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000171970, NIP: 8940013103, REGON: 930194151. Dane kontaktowe: tel. +48 71 3535 708, fax +48 71 3535 753, email: partner@partner-parts.pl , www.partner-parts.pl .
4. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy tej ustawy, o ile przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie stanowią inaczej.
5. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w rozdziale 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie ich przetwarzania niezależnie od tego, czy jest ono dokonywane w zbiorach danych.
6. Dane osobowe usługobiorcy mogą być przetwarzane przez usługodawcę w celu i zakresie określonym w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Administratorem danych dla danych osobowych podanych przez usługobiorcę w formularzach serwisów internetowych w domenie partner-parts.pl jest Partner Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-530), przy ul. Jerzmanowska 21.
8. Celem przetwarzania danych osobowych usługobiorcy przez Partner Sp. z o.o. jest:
1) założenie konta klienta w serwisie internetowym partner-parts.pl i izam.partner-parts.pl;
2) realizacja procesu zamówienia;
3) realizacja zamówienia newsletter;
4) udzielenie odpowiedzi na złożone zapytanie przez formularz kontaktowy;
9. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
10. Podanie danych osobowych przez usługobiorcę jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji ww. celów.
11. Partner Sp. z o.o. przetwarza następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
1) nazwisko i imiona usługobiorcy;
2) adres zameldowania na pobyt stały;
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w ppkt 3 ;
4) adresy elektroniczne usługobiorcy .
12. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z usługobiorcą, Partner Sp. z o.o. przetwarza inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia:
1) nazwa firmy;
2) adres siedziby firmy;
3) Numer Identyfikacji Podatkowej NIP firmy;
4) numer telefonu służbowego;
5) służbowe adresy elektroniczne usługobiorcy;
13. Spółka Partner Sp. z o.o. określiła, że podanie danych wymienione w ust. 12 pkt. 1-5 jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wyróżniła je stawiając przy polu formularza znak „*” z opisem „* – pola wymagane”.
14. Partner Sp. z o.o. przetwarza następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
1) oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 11;
2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca (adres IP);
3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
4) informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
15. Partner Sp. z o.o. udziela informacji o danych, o których mowa w ust. 11-14, na żądanie organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
16. Partner Sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych usługobiorcy po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 17.
17. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Partner Sp. z o.o., na zasadach określonych w ust. 18–20, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w art. 11-15, które są:
1) niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi;
2) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy;
3) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
4) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
18. Rozliczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną przedstawione usługobiorcy nie ujawnia rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych usług, z których skorzystał usługobiorca, chyba że zażąda on szczegółowych informacji w tym zakresie.
19. Dla celów, o których mowa w ust. 17 pkt 2, dopuszcza się jedynie zestawianie danych wymienionych w ust. 14 dotyczących korzystania przez usługobiorcę z różnych usług świadczonych drogą elektroniczną, pod warunkiem usunięcia wszelkich oznaczeń identyfikujących usługobiorcę lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo system teleinformatyczny, z którego korzystał (anonimizacja danych), chyba że usługobiorca wyraził uprzednio zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.
20. Partner Sp. z o.o. nie zestawia danych osobowych usługobiorcy z przybranym przez niego pseudonimem.
21. Partner Sp. z o.o. wdrożył środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tejże ustawy. Ponadto połączenie z serwisami internetowymi partner-parts.pl i izam.partner-parts.pl zawierającymi dane osobowe (np. formularze, profil użytkownika) są szyfrowane przy pomocy protokołu SSL.
22. Partner Sp. z o.o. prowadzi serwis internetowy izam.partner-parts.pl w siedzibie we Wrocławiu (54-530), przy ul. Jerzmanowska 21 na którym przetwarza dane osobowe w celu założenia konta użytkownika w tym serwisie internetowym.
23. Partner Sp. z o.o. powierzył przetwarzanie danych firmie Provider Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-203) przy ul. Legnicka 55c lok. 4 w ramach świadczenia hostingu dla serwisu internetowego partner-parts.pl w zakresie wynikającym ze świadczonych usług:
1) założenie konta klienta w serwisie internetowym partner-parts.pl;
2) realizacja procesu zamówienia;
3) realizacja zamówienia newsletter;
4) udzielenie odpowiedzi na złożone zapytanie przez formularz kontaktowy.
24. W przypadku uzyskania przez Partner Sp. z o.o. wiadomości o korzystaniu przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), usługodawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności usługobiorcy, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
25. Partner Sp. z o.o. może powiadomić usługobiorcę o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w ust. 24.
26. Partner Sp. z o.o. odmawia świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia przez usługobiorcę danych, o których mowa w ust. 11 i ust. 12, których przetwarzanie jest niezbędne ze względu na właściwość usługi.