POLITYKA PRYWATNOŚCI
Spis treści:
I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, na podstawie art. 13 i 14 RODO
II. Polityki prywatności
III. Polityka plików cookies

I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, na podstawie art. 13 i 14 RODO
Państwa dane osobowe przetwarzane są przez PARTNER Sp. z o.o. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane „RODO”.
1. Administratorem danych jest PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Jerzmanowska 21, 54-530 Wrocław, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000171970, NIP: 8940013103, REGON: 930194151. Wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 zł. Adres email: partner@partner-parts.pl.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych adres email: iod@partner-parts.pl.
3. Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania jest:
a) prowadzenia konta użytkownika serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b) wykonanie umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
c) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d) udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
e) marketing prowadzony w formie elektronicznej bądź telefonicznej, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, na podstawie w art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
f) rekrutacja pracownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu: weryfikacji wiarygodności płatniczej; blokowania korzystania z usług ze względu na zaległości finansowe; tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora); nawiązania lub zachowania relacji biznesowych, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, realizowanego w formie tradycyjnej, archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usług niezbędnych do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy tj.: usługi prawne, działania windykacyjne, usługi informatyczne, dostawcom systemów informatycznych; operatorom pocztowym i kurierskim w zakresie realizacji przesyłek; bankom w zakresie realizacji płatności; organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Okres przechowywania danych osobowych wynosi odpowiednio dla celu:
a) prowadzenia konta użytkownika serwisu – przez okres udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;
b) wykonania umowy – przez okres trwania umowy oraz 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione; w przypadku roszczeń wynikających z zawartych umów, przez okres 6 lat (w przypadku osób fizycznych) lub 3 lat (w przypadku działalności gospodarczej);
c) realizacji reklamacji – 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji. Okres przechowywania oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą;
d) wymiany korespondencji – w przypadku braku konkretnego, wyraźnego i prawnie uzasadnionego celu przetwarzania danych przez administratora, korespondencja zostanie usunięte po 1 roku;
e) marketingu prowadzonego w formie elektronicznej bądź telefonicznej – przez okres udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;
f) rekrutacja pracownika – przez okres rekrutacji lub do odwołania wyrażonej zgody.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę, wyślij informację na adres email: partner@partner-parts.pl.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podania danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.
11. Źródłem pochodzenia danych osobowych, gdy ma to zastosowanie, są publicznie dostępne strony w Internecie lub branżowe spisy firm.
12. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
13. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
14. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

II. Polityki prywatności
1. Podstawa prawna:
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również RODO;
2) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.);
3) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
2. Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
1) adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
2) informacja handlowa – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
3) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954);
4) świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
5) środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
6) usługodawca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną;
7) usługobiorca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
8) siedziba – siedziba przedsiębiorcy lub siedziba oddziału przedsiębiorcy zagranicznego wykonującego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
9) zbiorze danych – rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie;
10) przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
11) systemie informatycznym – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;
12) zabezpieczeniu danych w systemie informatycznym – rozumie się przez to wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem;
13) usuwaniu danych – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą;
14) administratorze danych – rozumie się przez to organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, o których mowa w art. 3, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;
15) zgodzie osoby, której dane dotyczą – rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie;
16) konto – konto założone dla usługobiorcy w serwisie internetowym w wyniku procesu rejestracji.
3. W niniejszym dokumencie opisano zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez usługodawcę – PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Jerzmanowska 21, 54-530 Wrocław, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000171970, NIP: 8940013103, REGON: 930194151. Wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 zł, adres email: partner@partner-parts.pl.
4. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu RODO, w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy tej ustawy, o ile przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie stanowią inaczej.
5. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w rozdziale 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie ich przetwarzania niezależnie od tego, czy jest ono dokonywane w zbiorach danych.
6. Dane osobowe usługobiorcy mogą być przetwarzane przez usługodawcę w celu i zakresie określonym w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Administratorem danych dla danych osobowych podanych przez usługobiorcę w formularzach serwisów internetowych w domenie partner-parts.pl jest PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Jerzmanowska 21, 54-530 Wrocław.
8. Celem przetwarzania danych osobowych usługobiorcy przez PARTNER Sp. z o.o. jest:
1) prowadzenia konta użytkownika serwisu;
2) udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana zapytania;
3) marketing prowadzony w formie elektronicznej, zgodnie ze złożonym oświadczeniem;
9. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
10. Podanie danych osobowych przez usługobiorcę jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji ww. celów.
11. PARTNER Sp. z o.o. przetwarza następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
1) nazwisko i imiona;
2) adres zameldowania na pobyt stały;
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w ppkt 3 ;
4) adresy elektroniczne usługobiorcy .
12. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z usługobiorcą, PARTNER Sp. z o.o. przetwarza inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia:
1) nazwa firmy;
2) adres siedziby firmy;
3) Numer Identyfikacji Podatkowej NIP firmy;
4) numer telefonu służbowego;
5) służbowe adresy elektroniczne;
6) specyfika działalności miejsca pracy usługobiorcy;
7) informację skąd usługobiorca konkretnie dowidział się o firmie PARTNER Sp. z o.o.
13. Spółka PARTNER Sp. z o.o. określiła, że podanie danych wymienione w ust. 12 pkt. 1-5 jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wyróżniła je stawiając przy polu formularza znak „*” z opisem „* – pola wymagane”.
14. PARTNER Sp. z o.o. za zgodą usługobiorcy na przetwarzanie innych danych dotyczących usługobiorcy wymienione w ust. 12 pkt. 6-7, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę.
15. PARTNER Sp. z o.o. przetwarza następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
1) oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 11;
2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca (adres IP);
3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
4) informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
16. PARTNER Sp. z o.o. udziela informacji o danych, o których mowa w ust. 11-15, na żądanie organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
17. PARTNER Sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych usługobiorcy po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 18.
18. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną PARTNER Sp. z o.o., na zasadach określonych w ust. 19–21, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w art. 11-16, które są:
1) niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi;
2) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy;
3) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
4) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
19. Rozliczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną przedstawione usługobiorcy nie ujawnia rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych usług, z których skorzystał usługobiorca, chyba że zażąda on szczegółowych informacji w tym zakresie.
20. Dla celów, o których mowa w ust. 18 pkt 2, dopuszcza się jedynie zestawianie danych wymienionych w ust. 14 i ust. 15 dotyczących korzystania przez usługobiorcę z różnych usług świadczonych drogą elektroniczną, pod warunkiem usunięcia wszelkich oznaczeń identyfikujących usługobiorcę lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo system teleinformatyczny, z którego korzystał (anonimizacja danych), chyba że usługobiorca wyraził uprzednio zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.
21. PARTNER Sp. z o.o. nie zestawia danych osobowych usługobiorcy z przybranym przez niego pseudonimem.
22. PARTNER Sp. z o.o. prowadzi serwis internetowy test.partner-parts.pl z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Jerzmanowska 21, 54-530 Wrocław na którym przetwarza dane osobowe w celu założenia konta użytkownika w tym serwisie internetowym.
23. PARTNER Sp. z o.o. powierzył przetwarzanie danych firmie Provider Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Legnicka 55c lok. 4, 54-203 Wrocław w ramach świadczenia hostingu dla serwisu internetowego partner-parts.pl w zakresie wynikającym ze świadczonych usług:
1) prowadzenia konta użytkownika serwisu;
2) udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana zapytania;
3) marketing prowadzony w formie elektronicznej, zgodnie ze złożonym oświadczeniem;
24. W przypadku uzyskania przez PARTNER Sp. z o.o. wiadomości o korzystaniu przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), usługodawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności usługobiorcy, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
25. PARTNER Sp. z o.o. może powiadomić usługobiorcę o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w ust. 25.
26. PARTNER Sp. z o.o. odmawia świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia przez usługobiorcę danych, o których mowa w ust. 11 i ust. 12, których przetwarzanie jest niezbędne ze względu na właściwość usługi.

III. Informacja o polityce plików cookies
Informujemy, że odwiedzany serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.
Celem przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies przez serwis test.partner-parts.pl jest:
– tworzenia statystyk,
– zmiany wyglądu lub wersji strony,
– przechowywania danych sesyjnych.
Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkownika. Użytkownik strony może w każdym czasie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.
Zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików Cookie można poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej:
– Internet Explorer, link: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
– Mozilla Firefox, link: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
– Chrome, link: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
– Safari, link: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Data aktualizacji dokumentu: 03.04.2019 r.